Det är ont om jordklot

22 februari 2017

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader och idag är 875 byggnader certifierade enligt Miljöbyggnad. Miljöcertifieringen innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Swedish Green Building Council, som även genomför certifieringarna.

Miljöbyggnad mäter totalt sexton olika värden som sedan granskas av oberoende tredje part. Två år senare görs en uppföljande kontroll.

När det gäller energiåtgång studeras byggnadens energianvändning så att den inte är för hög, man mäter att det inte kommer in för mycket eller lite värme i byggnaden och kontrollerar att el och värme kommer från miljösäkra alternativ.

När det gäller innemiljön mäts luftkvalitén och hur ventilationen fungerar samt ser till att mängden kvävedioxid och radon är under de tillåtna värdena.

Certifieringen Miljöbyggnad är en helt logisk väg att gå för oss på OOF, och stämmer väl överens på vårt eget fokus på hållbarhet och miljö.