VI FÅR VÅR FÖRSTA MARKANVISNING I STOCKHOLMS STAD

4 februari 2022

Vi har tilldelats en markanvisning inom del av fastigheten Årsta 1:1 på Årstafältet. Kvarteret beräknas inrymma cirka 50 lägenheter (5 000 m² ljus BTA) i ett flerbostadshus med lokaler i bottenplan. Det är vår första markanvisning i Stockholms stad. Tyngdpunkten för de bostäder som vi planerar på Årstafältet ligger på hållbarhet, gröna materialval och god arkitektur. Därutöver kommer hållbart resande främjas genom kreativa mobilitetspaket vilket är i linje med stadens övergripande vision för Årstafältet.