Fredriksskans, Kalmar

15 november 2016

Vårt bidrag till Kalmar kommuns markanvisningstävling när Fredriksskans sportfält ska bebyggas kännetecknas av en skarp gränsdragning mellan det privata och det offentliga, mellan bostäderna och gatan och parker utanför.

Fasaderna har två olika uttryck. Mot parken vetter stora generösa fönster i burspråk och balkongytor. Fasaden mot lokalgatan kännetecknas av en mer urban karaktär med stora fönsteröppningar för lokalerna i bottenplan och ordentliga indragna entréer.

Byggnaderna utformas i en ljus färgskala med jordpigment, ljust målade träskivor, ljusa plåtarbeten och champagnefärgade fönster/metallpartier. Burspråken kan liknas vid en sekelskiftesvillas inglasade veranda. Fasaden är i övrigt uppbyggd av ett ramverk med olika repetition för att skapa både en ordnad men samtidigt lekfull karaktär. De tre flerbostadshusen är till synes identiska, men  små subtila variationer i fönstersättning, fasaduttryck och planlösning skiljer de åt. Vi betraktar byggnaderna som medlemmar av en och samma familj snarare än kloner eller helt fristående individer.

Byggnaderna består av lägenheter av varierande storlekar från 1 till 4 rok vilket möjliggör för att en mixad grupp människor ska kunna söka sig till området.

Projektet har målsättningen att certifieras som miljöbyggnad i hänseende till energi, material och innemiljö. Husen är utformade för att ge möjlighet att uppföras i olika träbyggnadsmetoder så som massiv trästomme, prefabricerade volymelement eller platsbyggt lösvirkeshus. Detta för att flexibelt kunna välja ett ur miljöhänsyn hållbart byggsystem.

Fasaden är uppbyggd av behandlade träskivor samt fönster- och metallpartier i anodiserad aluminium. Taket utformas som ett platt sedumtak vilket minimerar reflektioner och blir ett vackert motiv för de högre byggnadskropparna i norr. Gröna tak har också fördelen att det fördröjer och minskar dagvatten vid kraftig nederbörd. Källarvåningarna utförs i vattentät platsgjuten betong upp till +2,8 meter och bildar därmed en liten sockel mot gata och parkmark. Detta för att säkra konstruktionen inför eventuella översvämningar.